Reklamační řád


MALOOBCHODNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD
  1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů po převzetí zboží.
  2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.babypoint.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.
  3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Babypoint s.r.o., Konětopy 62, 262 31 Milín nebo na e-mailové adrese: servis@babypoint.eu. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, název zboží, podrobný popis závady a popis toho jak vznikla.
  4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1, 2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).
  5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad a záruční list.
  6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere současně na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
  7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
  8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  9. V případě že zboží, které zákazník reklamuje, nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je zákazník povinen před převzetím zboží uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu.